Energi och miljö

Vår energianvändning har stora effekter på miljö och biologisk mångfald. Mycket kritik har riktats mot kärnkraften, som i dag inte har någon säker slutförvaring. Efter de stora kärnkraftsolyckorna som skedde i Tjernobyl och nu senast i Fukushima i Japan, har opinionen stärkts för att även Sverige ska avveckla sina kärnkraftsverk. Det finns också många före språkare för kärnkraft, då man tycker att det kan hjälpa oss att upprätthålla landets energiförsörjning med en tillräckligt hög effekt.

Kritiska röster har även höjts mot vattenkraften, då den innebär ett ingrepp i vår naturliga miljö som påverkar djur- och växtliv.

När det gäller vindkraften är det mest deras störande närvaro i landskapsbilden som brukar uppfattas negativt av kringboende. Men man har också sett att renar i norra Sverige tar stora omvägar kring vindkraftverken.

Förbränning av kol och olja ger förutom en ökad medeltemperatur på jorden också lokal påverkan i form av försämrad luftkvalitet. Man har statistiskt kunnat säkerställa ett samband mellan utsläpp från fossila bränslen och förkortad livslängd hos befolkningen. Särskilt barn med sina små luftvägar är utsatta.

All form av energiförsörjning innebär alltså ett ingrepp i miljön och har en negativ påverkan på vår jord, därför är energibesparing nödvändig för att vi ska minimera vårt avtryck på jorden.

Läs mer om energiframställningens negativa miljöpåverkan på Naturskyddsföreningens hemsida.